rare phenomenon of Germany

strange (1)

21 July 1785, Remarkable phenomenon.

ALTONA on July 15. between five and six o'clock, we had in our Neighborhood the rare phenomenon of a famous Water-swirl. Near the Bannershof a Cloud descended, in the shape of a pointy bag, turning, down into the Elbe, twisting and turning, carrying a massive mass of water up into the sky. At a little distance, a second Cloud collapsed in the Elbe; swung back and forth ten or twelve times, and produced a pit in the Water, that one was almost able to see the bottom of the River.

A few minutes later, both Clouds tore apart and then the water returned to the Elbe; 'the swirls floated, constantly pinning over this city, and damaged the roofs and houses, and finally disappearing out of sight. Since then, various elaborations of this phenomenon have been heard. A Windmill, located on the other side of the City, has suffered some damage; one heavy chunk of the chimney was thrown down from the house next to it; the straw roof of another dwelling was lifted, and the hay, which lay in the attic, was taken; on one bleacher, In the neighborhood of the so-called Rozenhof, the cotton lying on that bleach was raised in the air; one part came down rolled up and another part fell down and was completely torn.

Original text plus Dutch clipping:

ALTONA den 15 July. Den tweeden dezer, avonds tussen vijf en zes uren, hadden wij in onze Nabuurschap het zeldzaam verschijnsel van ene zogenoemde Waterhoos. Omtrent Bannershof daalde ene Wolk, in de gedaante van ene puntige zak, al draaiende, neder in de Elbe, Vereenigde zich, na enige wendingen, met het Water en voerde ene grote massa mede naar boven. Op een weinig afstand, zakte ene tweede Wolk insgelijks in de Elbe neder; zwenkte tien of twaalfmaal heen en weder, en veroorzaakte zodanige kuil in het Water, dat men bijna tot op den grond der Rivier zien kon. Enige Minuten daar na, scheurde beide Wolken, en storten toen het water wederom in de Elbe; 'hier op dreven ze, gedurig draaiend, over deze Stad, doende enige nadelen aan Daken en Huizen, en verdwenen eindelijk buiten het gezicht. Sinds heeft men nog verscheiden uitwerksels van dit Verschijnsel vernomen. Een Windmolen, aan de overzijde van de Stad gelegen, heeft enig nadeel geleden; van het daar bij staande Woonhuis werd ene zware brok van de Schoorsteen neer gesmeten; het Stroo-Dak van ene andere Wooning werd afgelicht, en het Hooi, welk op de zolder lag, opgenomen; op ene bleekery, In de nabuurschap van het zogenaamde Rozenhof, werd het, op dezelve te bleken liggende Katoen, in de Lucht geheven; een gedeelte kwam opgerold en een ander gedeelte geheel gescheurd, wederom naar beneden.

Source: Amsterdamse courant, 21 Juli 1785.
1785 duitsland water elbe