Unknown hairy creatures Malaysia

strange (1)

2 January 1954, New primate or humans?

In northern Malacca, in the state of Perak, unknown hairy creatures, half-human-half-monkey-like, have been observed. They are likely to have been driven out of their habitation (jungle) by floods, thus the vice-director of the Malacca radio service, Beamish, declared for the radio. 

According to him, this is a valuable anthropological discovery. The beings did not seem to attack people. It is reported that a female ape-man, apparently playfully "hug" a rubber tapper, much to the delight of his companions.

These monkey people are large and strong, their hair hangs down to the waist and they have long, protruding teeth. In Malacca there are legends, stories of strange hairy creatures that once lived in the jungles on the mountain slopes. (It is precisely due to these legends that it seems important to be somewhat skeptical about the discovery, as long as it has not been confirmed by qualified observers. Red. LC).

Original text plus Dutch clipping:

In Noord-Malakka, in de staat Perak, zijn tot nu toe onbekende harige wezens, half mens half aap lijkend waargenomen, die waarschijnlijk door overstromingen uit hun verblijfplaatsen in het oerwoud zijn verdreven, aldus heeft de onder-directeur vin de radiodienst van Malakka, Beamish, voor de radio verklaard.

Volgens hem betreft het hier een waardevolle anthropologische ontdekking. De wezens schenen geen mensen aan te vallen. Wel zou een vrouwelijk aapmens kennelijk spelenderwijs, een rubbertapper wat hardhandig hebben ā€˛omhelsd", tot groot vermaak van diens metgezellen.

Deze aapmensen zijn groot en fors van gestalte, het haar hangt hun tot aan het middel en zij hebben lange, vooruitstekende tanden. In Malakka bestaan legendes, welke verhalen van vreemde harige wezens, die eens in de oerwouden op de berghellingen leefden. (Juist in verband met deze legendes lijkt het zaak om enigszins gereserveerd tegenover de ontdekking te staan, zolang ze niet door wetenschappelijke waarnemers is bevestigd. Red. L. C.).

Source:  Leeuwarder courant, 2 Januari 1954.
1954 Nieuw soort mensapen