Hitlers chief reseach Wernher von Braun

newspaper 1 30 March 1949, Moon projectiles Wernher von Braun.

Finally we are at the point that we will see or hear what Jules Verne wrote long ago as a kind of fairy tale. In two places at the same time tomorrow, Thursday, projectiles will be shot to the moon. One from the great Australian desert, while the other from Arizona. In both places people have been working for years to prepare for this test. The possibility of such a projectile was first established around 1938 by Professor Wernher von Braun, chief of Hitler's Peenemunde research center.

The tests done in this area have already costed the Hitler regime over 300,000,000 Reichsmark and ultimately only resulted in the so-called German V-I and V-II projectiles, a tomic energy was then still missing at that time. More than 60,000 changes were made compared with this new projectile. If the test is successful and the calculations from Wernher von Braun are correct, the two rockets will provide proof of this.

The old German bomb was modified, improved and equipped with new instrument in the atomic field developed by American engineers. The propulsion unit, created by American engineers, will kick in as soon as the bomb has left the earths atmosphere, at that time it has developed sufficient energy to reach the moon. The velocity of the projectile, after it has left the atmosphere, is 7500 meters per second. The projectile was named, MULTI Staged ROCKET.

If the projectile will not reach the moon, it will never be able to return to earth, as the projectile will be so far beyond the attraction of the earth, that it will disappear "as a meteor" into the universe. When the moon is hit the effect will be observable on both hemispheres. It is precisely the idea of firing of the two projectiles from two different points, that makes this observation possible. In order to record the launching event, cooperation was requested from all observatories. The projectiles will therefore be shot at such a time that the main observatories will be able to observe the projectile.

For that reason the observatory on Bandoeng (Dutch Indies) will have one of the best opportunities as well as the Java residents are given an opportunity to experience this event under the best circumstances. We will have a dark moon and therefore the projectile will be clearly visible. It is not impossible that everyone will be able to see it with the naked eye. Those who are in possession of binoculars, are advised to use them.

The projectile could go around the earth in 1 hour and 34 minutes. The time calculation is based on these figures and the time of firing such that we will be able to observe the spectacle on the night of Friday at Saturday and at 17 minutes before nine.

Original text plus clipping in Dutch:

Eindelijk dan zijn wij zo ver dat wij hetgeen Jules Verne reeds lang geleden als een soort sprookje schreef, ten dele bewaarheid zullen zien of horen. Op twee plaatsen tegelijk zullen morgen, Donderdag, projectielen worden afgeschoten op de maan. De ene plaats ligt in de grote Australische woestijn, terwijl de andere plaats in Arizona ligt. Op beide plaatsen is men sedert jaar en dag bezig de mogelijkheid te scheppen tot het nemen van deze proef.

De mogelijkheid van een dergelijk projectiel is omstreeks 1938 vastgesteld geworden door Professor Wernher von Braun, chef van Hitlers onderzoekingscentrum Peenemunde. De proeven op dit gebied gedaan, hebben toen al aan het Hitler regiem meer dan 300.000.000 Reichsmark gekost en hebben uiteindelijk slechts geresulteerd in de zogenaamde Duitse V-I en V-II projectielen. Men miste toen nog de atoomenergie.

In de toen opgemaakte projectietekening van een nieuw aan te maken projectiel werden meer dan 60.000 veranderingen aangebracht. Indien echter het door Prof Braun op schrift gestelde tot de werkelijkheid zal zijn te brengen, dan zullen de nu te volgen twee proeven het bewijs leveren daartoe.

De toen geprojecteerde bom gewijzigd en verbeterd en nu bovendien voorzien van een nieuw door Amerikaanse ingenieurs uitgevonden instrument op atoomgebied zullen worden uitgeprobeerd. Het door de Amerikaanse ingenieurs uitgedachte aandrijf toestel zal eerst in werking treden, zodra de bom de dampkring heeft verlaten, deze heeft dan voldoende energieontwikkeling bij zich om de maan te zullen bereiken. De snelheid van het projectiel, nadat het de dampkring heeft verlaten, bedraagt 7500 meter per seconde. De naam die men aan dit projectiel heeft gegeven is ..MULTI Staged ROCKET".

Indien men onverhoopt de maan niet zal bereiken, zal het projectiel toch nooit naar de aarde kunnen terugkeren, aangezien het, projectiel in ieder geval zo ver buiten de aantrekkingssfeer der aarde komt, dat zij dan als een meteoor in het heelal zal verdwijnen.

Bij het treffen van de maan zal een dergelijke krachtontwikkeling worden vertoond, dat de uitwerking daarvan op beide halfronden zal zijn waar te nemen. Juist het tegelijkertijd afschieten van het projectiel op twee verschillende punten maakt deze waarneming mogelijk. Ten einde een en ander voor de wetenschap zo goed mogelijk vast te leggen, is de medewerking verzocht van alle sterrenwachten. De projectielen zullen daarom op zodanige tijd worden afgeschoten dat de voornaamste sterrenwachten deze gelegenheid dan ook het best zullen kunnen waarnemen.

De sterrenwacht op Bandoeng krijgt juist daarom ook een der beste kansen en juist daarom zullen de bewoners van Java mede in de gelegenheid worden gesteld om dit gebeuren ook te kunnen meemaken onder de beste omstandigheden. Wij hébben dan juist donkere maan en daardoor zal het effect op de maan duidelijker waarneembaar zijn voor ons. Het is zelfs niet onmogelijk dat een ieder het met het blote oog zal kunnen waarnemen. Zij die in het bezit zijn van een verrekijker, zullen echter goed doen zich daarmede te bewapenen.

Het projectiel zou in 1 uur en 34 minuten om de aarde heen kunnen gaan. De tijdsberekening is op deze cijfers gebaseerd en het tijdstip van afvuren zodanig dat wij het schouwspel zullen kunnen waarnemen in de nacht van Vrijdag op Zaterdag en wel om 17 minuten voor negen.

Source: Nieuwe courant, 30 Maart 1949.

30 03 1949 maan projectiel von braun