Screams from space

krant 1

23 March 1965, The recordings of Giovanni-Batista and Achie Juidica-Cordigho.

On October 20, 1962, the astronaut Lodovski, whose last message was, that he was in a bad shape and that it got harder and harder to talk. The suspicion that Lieutenant Colonel Leonov was not the first "Space Walker" is supported by Giovanni-Batista and Achie Juidica-Cordigho with their sound recordings of Belokonov who swooped around the globe from 8 to 12 November 1962.

Twice he was ordered to collect cosmic particles, he had reported seen outside his spacecraft (also the American astronaut Glenn has seen such particles.) It was apparently not the intention that he carried out his mission with the controllable robot arm, his spaceship already was equipped with. He was heard reply that he could not open the porthole.

The Poliok,

But the second time, Belokonev succeeded. He said that he had taken a sample of weightless particles, two to three millimeters in diameter. Perhaps he had gone completely or partially outside of the capsule, he did answer to a question from the controle center, apparently a warning, he was heard saying: "Cosmic radiation? I had not thought of that, Yes, there is a lot, is it dangerous? I will certainly do something about it". The last flight that ended in a drama, of which Torre Bert is aware, dates from April 25 of the previous year. It was a "Poliok", a spaceship that can be steered outside of its orbit, with an unknown man on board, and at that time also a "Vostok" rushing through space, manned by an Ivan and a Valentin, with the order to make contact with the "Poliok". The following was recoreded: "Try to go outside, just try only" - "Polo Poliok" - "Are you sure they are coming from the Vostok". The end of this recording is a useless call from a woman's voice: "Hello, do you hear me?" - "Ha 110 .... Why do you not answer?.... What.... Repeat..... Hello, hello". and then the transmission stops. 

Cruel Loneliness...

The most moving recording from the Torre Bert archives, is the last broadcast of the already mentioned Belokonev. It is the moment that he realized that his capsule was getting out of control and that he was irrevocably lost in infinity, this recording is horrible. His last words in desperation were. "He is out off balance .. I do not hear you. I do not hear you .... Yes, here I am ... the batteries? Yes, they are in trouble. Now it is also dark .... well let's start: 44-46-456-88 ... Here I am. The instrument does not indicate anything wrong, oxygen please comrades. I can not do anything, you say? Cursed ... I can not do it ... It's impossible ... I can not, I tell you. Understand me.... Understand me .... Cruel loneliness .... Horrible loneliness..................

Original text plus clipping in Dutch:

20 oktober 1962, verdween de astronaut Lodovski, wiens laatste, snel onverstaanbaar bericht inhield, dat hij er slecht aan toe was en het praten hem onmogelijk werd. Hun vermoeden, dat luitenant-kolonel Leonov niet de eerste „wandelaar in de kosmos" was, staven Giovanni-Batista en Achie Juidica-Cordigho met hun geluidsopnamen van Belokonov die van 8 tot 12 november 1962 rond de aardbol suisde. Twee keer kreeg hij opdracht kosmische deeltjes die hij, naar hij meldde, buiten waarnam, te verzamelen. (Ook de Amerikaanse ruimtevaarder Glenn heeft dergelijke deeltjes gezien). Het was kennelijk niet de bedoeling, dat hij zijn opdracht uitvoerde met van binnenuit bedienbare grijparmen, zo zijn ruimteschip daarmee al was toegerust, want men hoorde hem antwoorden, dat hij de patrijspoort niet open kon krijgen.

Ondergang Poliok,

Maar de 2e maal slaagde Belokonev. Hij zei dat hij een monster van „gewichtloze deeltjes, twee a drie millimeter in doorsnee" had genomen. Wellicht had hij zich hiervoor geheel of gedeeltelijk buiten de capsule begeven, want op een vraag van beneden, kennelijk een waarschuwing, hoorde men hem zeggen: „kosmische straling? Daar had ik niet aan gedacht Ja, er is heel veel, heel veel is ze gevaarlijk? Zeker ik zal er iets aan doen". De laatste in 'n drama geëindigde vlucht, waarvan Torre Bert weet heeft, dateert van 25 april van het vorig jaar. Het betrof een „Poliok", een ruimtecaipsule die buiten haar baan kan worden gestuurd, met aan boord een onbekende man. Wellicht ijlde op dat moment ook een „Vostok" door de ruimte, bemand door een Ivan en een Valentin, door de kosmos met als opdracht contact te maken met de „Poliok". Men hoorde althans iemand bevelen: „Probeer naar buiten te gaan alleen maar proberen". „Polo Poliok" „Bent U er zeker van, dat zij van de Vostok komen". Het slot van deze registratie is een nutteloze oproep van een vrouwenstem: „Hallo. Hoort U mij? Ha 110.... Waarom antwoordt U niet?.... Wat?.... Herhaal.....Hallo, hallo...... en dan houd de transmisie op.

„Wrede eenzaamheid... ”

De aangrijpendste opname uit de archieven van Torre Bert is evenwel de laatste uitzending van de reeds meermalen genoemde Belokonev. Het einde van deze man die er zich rekenschap van gaf, dat zijn capsule uit haar baan raakte en dat hij onherroepelijk verloren ging in de oneindigheid, is verschrikkelijk geweest. Zijn laatste woorden waren een en al vertwijfeling. „Hij is uit de balans.. Ik hoor U niet. Ik hoor U niet.... Ja, hier ben ik... de batterijen? Ja, die zijn in panne. Nu is het ook binnen donker.... goed laten we beginnen: 44-46-456-88... Hier ben ik. Het instrument wijst niets verkeerds aan; zuurstof alsjeblieft kameraden. Ik kan niets doen, zeggen jullie? Vervloekt... Ik krijg het niet voor elkaar... Het is onmogelijk... Ik kan het niet, zeg ik jullie toch. Versta me dan toch. Versta me dan toch.... Wrede eenzaamheid .... Afschuwelijke eenzaamheid.

Source: Limburgsch dagblad, 23 Maart 1965.
23 03 1965 noodkreten uit de ruimte