Multiple suns in the sky in Italy

krant 1

23 April 1785, Florence reports sky phenomenon.

FLORENCE the 25th of March. We have received the following description of a sky phenomenon, which has been observed by many. Last Saturday about 8 o'clock In the morning one saw the phenomenon, which one can imagine as; an azure arch cut through the Zenith, and covered the Horizon, which was decorated with circles and rays, of colors similar to the Rainbow, and, moreover, increased by other Suns.

The Sun was accompanied by two other Suns. which compared to the Sun itself, did not fall short of clarity. One stood to the North and the other to the South, and both were placed in one and the same light circle, which emerged from the Sun; which went through both Suns, and faded away in the West. Around the Sun there was also a large circle of colors similar to the Rainbow, which proceeded through both Suns, and  ended up in a very thick Cloud, they were so strong that they were rebounded to Earth, and made yet another extra Sun. The phenomenon of these multiple Suns and circles is best when one has taken notes, and this report from Florence does not differ much from the observation made in Haarlem (Netherlands) in 1735. Mr. Condamine saw one in that year in Paris, which had 4 Suns. At Rome one was seen in 1629 with five, and at Arles in 1666 with six Suns. The Astronomer Hevelius observed one at Dantzig, with seven Suns.

Original text plus clipping in Dutch:

FLORENCE den 25 Maart. De volgende beschrijving hebben wij ontvangen van een luchtverschijnsel, het welk door vele alhier waargenomen is. Laatstleden Zaterdag omtrent 8 uren 's Morgens zag men alhier het verschijnsel, welke men zich kan voorbeelden; een azure Boog doorsneed het Zenith, en bedekte bij trappen de Horizon, welk met kringen en luchtstralen versierd was, van kleuren gelijk de Regenboog, en nog daarenboven vermeerderd met tweede Zon. De Zon was omzet met twee andere Zonnen. die voor de Zon zelve in helderheid niet onderdeden. De een stond naar het Noorden en de andere naar het Zuiden, en waren beide geplaatst in een en dezelfde licht kring, welke uit de Zon tevoorschijn kwam; die door beide Zonnen ging, en in het Westen zich verloor. Rondom de Zon was mede een groot kring van gelijk kleuren als de Regenboog, welke door beide Zonnen rechthoekig voortging waar van de draaien in een zeer dikke Wolk tezamen kwamen, alwaar dezelve zo sterk waren, dat zij naar de Aarde terug gekaatst wierden, en nog een andere extra Zon maakten. Het verschijnsel van deze extra Zonnen en kringen is een der fraaiste van die waar van men aantekeningen heeft, en verscheelt niet veel met die, te Haarlem in 1735 waargenomen is. De Heer Condamine zag er een in hetzelve Jaar te Parijs, Welke 4 Zonnen had. Te Romen werd er een gezien in 1629 met vijf, en te Arles in 1666 met zes Zonnen. De Sterrenkundige Hevelius nam er een te Dantzig waar, met zeven Zonnen.

Source: Middelburgsche courant, 23 April 1785.
1785 meerdere zonnen en manen gezien