Moon was surrounded by black circle Sweden

krant 127 January 1803, Strange moon seen.

STOCKHOLM the 4th of January. For some time in the Village Nya Kopparbarget, in the Province of Dalecarlien, a very rare natural phenomenon has been seen. At two o'clock, in the morning, the full Moon was surrounded by an outer black circle, which again was enclosed by another blood-red circle.

From the East and West side of the moon a few rays sprouted out, where two suns appeared, one in the West and the other in the East, which both had the color of the Rainbow, and rays of fire, perpendicular to the Horizon. In the midst of all one could see a rainbow, which, by its bright shine, depicted a second, though smaller than the first, circle of the Moon. The curve of both Rainbows was directed towards the South, and in addition the same two Suns were discovered again, one in the West and one in the East which in the form of the two others above were perfectly alike, but paler in color. This unusual phenomenon has been visible on the entire Southern Horizon.

Original article plus Dutch clipping:

STOCKHOLM den 4 Januari. Voor enigen tijd heeft men in het Dorp Nya Kopparbarget, in de Provincie Dalecarlien, een zeer zeldzaam Natuurverschijnsel gezien; Ten 2 uren, des morgens, was de volle Maan met een buitengemeen zwarten kring omgeven, die wederom door een anderen bloedroode kring was ingesloten. Van de Oost en West-zijde der Maan verspreidden zich enige stralen uit dezelve tot aan den kring, alwaar zich twee Zonnen, de ene in het Westen en de andere in het Oosten, vertoond, die beiden de kleur des Regenboog hadden, en haar vuurstralen perpendiculair naar den Horizon wierpen. Midden aan den Hemel zag men enen Regenboog, die door zijn heldere glans een tweede, hoewel kleiner dan de eerste, bij den kring der Maan afbeeldde. De bocht van beiden Regenboog was naar het Zuiden gericht, en naast den zelfde ontdekte men wederom twee Zonnen, ene in het Westen en ene in het Oosten die in gedaante met de beide andere bovengenoemde volkomen gelijk, doch bleker van kleur waren, Dit ongewoon verschijnsel is bijna aan den gehelen Zuidelijke Horizon zichtbaar geweest.

Source: Bataafsche Leeuwarder courant, 27 Januari 1803.
1803 vreemde maan zweden