Multiple suns seen in Russia

krant 1

9 April 1785, remarkable phenomenon.

PETERSBURG March 22. On Sunday, the new Royal French Minister, Count de Seger, had his first audience with Her Imperial Majesty, and is Imperial Noblemen. The Supreme Commander in Moscow, Count of Bruce, has reported that on March 2 in clear weather, and with a temperature of 21 Degrees below zero, according to the Thermometer of Reaumur in Moscow, the next remarkable phenomenon has been seen in Heaven.

Around the Sun when it shone at its brightest, a bright Circle of medium sized ones, in whose center the Sun stood. At the same time, a second larger circle was seen, the upper part of which went through the middle of the Sun, and on the breadth of it were five Suns, two of which stood alongside the Sun in those places, where the larger circle, that circle which it next to the Sun, the other three Suns intersected in the lower half of the greater Circle, the one perpendicular to the Sun, and the other two at some distance on either side of it. Not far from the center of the great Circle, perpendicularly beneath the Sun, a bright Arc resembling the Moon appeared, which ends were bent downwards. These phenomena lasted the whole time, as long as the Sun shone brightly, but they diminished as soon as the brightness of the Solar decreased, but there remained a faint twilight of the Circles as well as the Suns, visible until 6 o'clock in the evening. This same phenomenon is, according to news from the General of Ascharon, in Ustnschna and Tscherepow;

Reported March 2, and on first reported Place at Sun's rise, and in the last morning at 10 o'clock, seen. In Ustnschna three bright circles appeared around the sun, the two inner circles of which were perfect; however, of the third Circle, streaked in various colors, the upper part above the Sun could only be seen in half. The Diameter or Middle line of the inner Circle seemed almost twice as small, and the Diameter of the outer Circle almost twice as large as that of the middle Circle. A large Circle, intersecting the two Circles, rose through the center of the Sun, five of which were Suns, two of which were on both sides of the Sun (equal above) and the other three were in the lower half of the Circle, so that the middle Sun was right under the Sun, and the others both stood on the sides of the middle Suns. Within the great Circle, a clear Arch, like the Moon, turned down through a Cloud, turning down its Horns. 

The phenomenon seen in Tscherepow differs from that in Ustnschna here were five Suns in the great Circle, and the above-mentioned Arch was not above the Sun. It should also be noted that this air phenomenon in Ustnschna could also be seen at the rising of the Moon, and a Cross in the Moon. On Jaroslaw, people rarely saw the same phenomenon on that day, in the afternoon from two to six hours, as in Tscherepow. 

Original text plus Dutch clipping:

PETERSBURG den 22 Maart. Op Zondag had de nieuwe Koninklijke Franse Minister Graaf de Segr, bij Hare Keizerlijke Majesteit, en vervolgens bij hunne Keizerlijke Hooglieden zijne eerste audiƫntie. De Opperbevelhebber te Moskou, Graaf van Bruce, heeft bericht, dat den 2 Maart des middags bij helder weer, en bij een Vorst van -21 Graden, volgens de Thermometer van Reaumur te Moskou, het volgend merkwaardig verschijnsel aan den Hemel is gezien geworden.

Rondom de Zon wanneer zij op haar helderst scheen, vertoonde zich een heldere Kring van middelmatige grote, in welker midden de Zon stond. Tegelijkertijd zag men nog een tweede groteren kring, welker bovenste gedeelte midden door de Zon ging, en op de breedte van dezelve waren vijf Zonnen, van welke twee ter zijde van de Zon op die plaatsen stonden, waar de grotere kring, dien kring welke het naast om de Zon was, doorsneed de overige drie Zonnen vertoonden zich in de benedenste helft van den groteren Kring, en wel de middelde loodrecht onder de Zon, en de beiden anderen op enigen afstand aan beide zijden van dezelve. Niet ver van het middelpunt van den groten Kring, vertoonde zich loodrecht onder de Zon, een naar de Maan gelijkende heldere Boog, welke einden nederwaarts gebogen waren. Deze verschijnselen duurden den gehelen tijd, zo lang de Zon helder scheen, doch verminderden zich, zodra de helderheid der Zonne afnam, maar daar bleef ene flauwe schemering van de Kringen zo wel als van de Zonnen , tot 's avonds ten 6 uren zichtbaar. Dit zelfde verschijnsel is, volgens bericht van den Generaal van Ascharon, in Ustnschna en Tscherepow;

Op gemelden 2 Maart, en op eerste gemelde Plaats bij Zonnen opgang, en in de laatste des voormiddag's om 10 uren, gezien geworden. In Ustnschna vertoonde zich rondom de zon drie heldere kringen, van welke de twee binnenste volkomen kringen waren; van de derde, met verscheiden kleuren gestreepten Kring, was echter het bovenste gedeelte boven de Zon slechts op de helft te zien. De Diameter of Middel lijn van den binnenste Kring, scheen bijkans tweemaal kleiner, en de Diameter van den buitenst Kring bijna twee malen groter dan die van de middelste Kring te zijn. Door het midden der Zon ging een de beide Kringen doorsnijdende grote Kring, op, welken zich vijf Zonnen vertoonden, van welke twee zich aan beide zijden van de Zon (gelijk boven) en de drie overige zich in de benedenste helft van den Kring bevonden, zodat de middelste Zon vlak onder de Zon, en de anderen beiden aan de zijden van de middelste Zonnen stonden. Binnen de groten Kring vertoonde zich door een Wolk heen een heldere Boog, gelijk van de Maan, die zijne Hoornen naar beneden keert.

Het in Tscherepow gezien verschijnsel onderscheid zich van dat te Ustnschna hier door, dat op den groten Kring gene vijf Zonnen waren, en boven de Zon de bovengemelde Boog zich niet bevond. Ook dient nog aangemerkt te worden, dat dit Luchtverschijnsel te Ustnschna ook bij het opgaan der Maan te zien was, en in de Maan een Kruis. Te Jaroslaw zag men op dien zelden dag, 's namiddag van twee tot zes uren, het zelfde verschijnsel als te Tscherepow.

Source: Middelburgsche courant, 19 April 1785.
1785 meerdere zonnen Rusland gezien1