Gagarin saw stars during flight

krant 1

14 April 1961, MRS GAGARIN DIDN'T KNOW.

Major Gagarin reported, DESPITE WEIGHTLESSNESS HE COULD DO HIS WORK / EARTH WAS LIGHT, SKY PITCH-BLACK WITH STARS, Today is the welcome parade in Moscow. 

The Russian air force officer, Yuri Gagarin, who was the first person to make a journey through space, has now given a description; of his experiences during his journey. He told the official journal of the Russian Communist Party, Pravda, that the illuminated side of the earth was clearly visible. All natural units were clearly distinguishable including the continents, islands, rivers and even large complexes of a different nature. When he flew over Russia, he could clearly distinguish the large square fields from the collective farms, Gagarin said. Before this space flight, he had been no higher than 16 kilometers, but in the spacecraft e reached an altitude of 160 kilometers, visibility was still pretty good. Major Gagarin said that he had first seen the natural shape of the earth: a curved line, which he saw when he looked at the horizon. There was a striking color contrast between the brightly lit earth surface and the completely black sky, in which the stars were visible. The dividing line between the light and the dark was very thin and covered the earth like a haze. Seen from space, the sun and stars were much brighter than they looked on earth, Gagarin said.

 

WEIGHTLESSNESS
Regarding his weightlessness, Gagarin said that his arms and legs weighed nothing, but it was very easy to do his work in the space ship. He and many objects were floating in the ship. Even this did not prevent him from eating and drinking. When he wrote he had to make sure his writing materials didn't drift away. During the trip he was also able to use his telegraph key, to maintain the connection to different channels. He said he was not bothered by loneliness because he was too busy performing his work in the spaceship.

 

WESTERN CONFIRMATION
Although quite a few questions have been raised with western experts following the official report on space travel, they are unanimous in their admiration for performance. The official American body for space research NASA, has shown that there is no doubt about the Russian space flight.

 

NOTHING SAID TO HIS WIFE
In the meantime, it appears that Gagarin's wife and relatives knew nothing about the adventure the major experienced. Mrs. Gagarin was pointed out by the neighbor about the radio broadcasts with the report of his journey. After the message about Gagarin's safe return was announced, the Russian capital was in festive mood all day, despite harsh winter weather and snow. In Moscow, preparations are being made to honor Gagarin with a large parade. He will be welcomed by the entire Russian government headed by Prime Minister Khrushchev.

Original text plus Dutch clipping:

Majoor Gagarin bracht verslag uit ONDANKS GEWICHTLOOSHEID KON HIJ TOCH ZIJN WERK DOEN/AARDE WAS LICHT, HEMEL PIKZWART MET STERREN, Vandaag welkomst parade te Moskou.

MEVROUW GAGARIN WIST VAN NIETS De Russische luchtmachtofficier, Joeri Gagarin, die als eerste mens een tocht door de ruimte heeft gemaakt, heeft inmiddels een beschrijving gegeven; van zijn ervaringen tijdens die reis. Hij vertelde het officiële blad van de Russische communistische Partij, Pravda, dat de verlichte zijde van de aarde duidelijk zichtbaar was. Alle natuurlijke eenheden waren duidelijk te onderscheiden o.a. de continenten, eilanden, rivieren en zelfs, grote complexen van andere aard. Toen hij over Rusland vloog, kon hij duidelijk de grote vierkante velden onderscheiden van de collectieve boerderijen, zei Gagarin. Voor deze ruimtevlucht was hij niet hoger geweest dan 16 kilometer, maar toen hij zich in het ruimteschip op een hoogte van 160 kilometer bevond was het zicht nog steeds vrij goed. Majoor Gagarin zei, dat hij voor het eerst de natuurlijke vorm van de aarde had gezien: een gebogen lijn, die hij zag als hij naar de horizon keek. Er was een opvallende kleurentegenstelling tussen het helder verlichte aardoppervlak en de volkomen zwarte hemel, waarin de sterren zichtbaar waren. De scheidingslijn tussen het licht en het donker was zeer dun en als een waas dat de aarde omgaf. De zon en de sterren waren van de ruimte uit gezien vele malen helderder dan ze op aarde leken, zei Gagarin.

GEWICHTLOOS Met betrekking tot zijn gewichtloosheid zei Gagarin dat zijn armen en benen niets wogen, maar het was heel gemakkelijk om zijn werk in hel ruimteschip uit te voeren. Hij en tal van voorwerpen zweefden in het schip. Zelfs dit belette hem niet om te eten en te drinken. Toen hij schreef moest hij er voor zorgen dat zijn schrijfgerei niet wegdreef. Tijdens de reis was hij ook in staat om zijn telegraafsleutel! te hanteren om de verbinding met verschillende kanalen te onderhouden. Hij zei dat hij geen last had van eenzaamheid, omdat hij het te druk had met het uitvoeren van zijn werk in het ruimteschip.

WESTELIJKE BEVESTIGING Hoewel er bij westelijke experts nogal wat vragen zijn gerezen naar aanleiding van het officiële verslag over de ruimtereis zijn ze unaniem in hun bewondering over de prestaties als zodanig. Het officiële Amerikaanse lichaam voor het ruimteonderzoek NASA, heeft laten wijten dat er geen twijfel bestaat over de Russische ruimtevlucht.

NIETS GEZEGD AAN ZIJN VROUW Intussen blijken Gagarin's vrouw en familieleden niets te hebben geweten van het avontuur dat de majoor beleefde. Mevrouw Gagarin werd door ten buurvrouw attent gemaakt op de radio-uitzendingen met het verslag van zijn tocht. Nadat het bericht over Gagarin's veilige terugkeer bekend was gemaakt, verkeerde de Russische hoofd stad de gehele dag in feeststemming, ondanks guur winterweer en sneeuw. In Moskou treft men voorbereidingen cm Gagarin te eren met een grote parade. Hij zal worden verwelkomd door de voltallige Russische regering met premier Chroestsjof aan het hoofd.

Source: Nieuw Guinea koerier, 14 April 1961.
14 04 1961 Gagarin Sterren aan pikwarte hemel