German wunderwaffe
newspaper 17 July 1945, The German solar plan is bluff.

Dr. Charles G. Abbot, who is considered the greatest authority in the field of solar studies, is of the opinion that the Germans bluff when they speak of "platforms" designed by them, some 8000 km above the earth in order to utilize the power of the sun's rays. The astrophysicist writes in a letter to the Washington Post:

"They speak of a platform 8000 km away from the earth. They should either support it by continuous rocket force or make it a second moon, in which case it circles the earth in about 24 hours. The idea of ​​reflected sunlight to set a city on fire, from that distance, is ridiculous - if the city were right below the platform, a mirror with a 80 km diameter would be needed to double natural sunlight and that would not be enough to burn any city. "

Original text plus clipping in Dutch:

Het Duitse zonneplan is bluf. Dr. Charles G. Abbot, die als de grootste autoriteit, wat de zonnestudie betreft, beschouwd wordt, is van mening, dat de Duitschers opscheppen, wanneer zij spreken over door hen ontworpen „platformen" 8000 km boven de aarde teneinde de kracht der zonnestralen te benutten. De astrofysicus schrijft in een brief aan de Washington Post: „Zij spreken van een platform op 8000 km afstand van de aarde. Zij zouden het of moeten ondersteunen door voortdurende raketkracht of het een tweede maan laten worden, in welk gevat het om de aarde zou draaien in ongeveer 24 uur. De idee van gereflecteerd zonlicht om een stad te verbanden van dien afstand is belachelijk. Wanneer de stad zich juist onder het platform zou bevinden zou een spiegel met een diameter van 80 km nodig zijn om het natuurlijke zonlicht te verdubbelen en dat zou niet voldoende zijn om de stad te verbranden."

Source: Amsterdamsch dagblad, 7 juli 1945.
1945 07 07 Nazi wunderwaffe