UFO Bandung (Indonesia)

ufo11 June 1953, UFO above Bandung (Indonesia).

According to the Bureau of Public Works in Bandung, Monday morning at half past eleven a strange object was observed in the air. Watching through a theodolite workers saw a strange object at high altitudes in the air, which slowly moved in an easterly direction. 

The object was barely visible with the naked eye. But through the theodolite a small object, probably round with the bottom half shining brightly was visible. The height of this strange object could not be estimated because the size was unknown, but the height must have been considerable, since the object was above the clouds.

The office of public works was testing a theodolites that is normally used for surveyor work. Immediately the observatory in Lembang was informed but no observation was possible due to the clouds.

Original text plus Dutch Clipping:

Volgens de Dienst van Openbare Werken in Bandung werd Maandagmorgen tegen half twaalf een vreemd voorwerp in de lucht waargenomen. Door een theodoliet zag men een vreemd voorwerp op grote hoogte in de lucht, dat zich langzaam verplaatste in Oostelijke richting.

Met het blote oog was het voorwerp nauwelijks te zien. De theodoliet gaf echter een klein voorwerp weer, waarschijnlijk rond, waarvan de onderste helft helder oplichtte. De hoogte van dit vreemde voorwerp was niet"te schatten omdat de grootte onbekend was. Wel moet de hoogte aanzienlijk zijn geweest, daar bet voorwerp zich boven aanwezige vederwolken bevond.

Men was op het kantoor van Openbare Werken toevallig tot de ontdekking van dit vreemde verschijnsel gekomen omdat men bezig was de theodolieten, welke gebruikt worden voor landmeterswerk, te proberen. Onmiddellijk werd de Sterrenwacht in kennis gesteld van dit verschijnsel, doch op Lembang was het zo bewolkt, dat daar niets kon worden waargenomen.

Source: Java-bode, 01 June 1953.