flying saucer over Sweden

ufo112 April 1759, As bright as the brightest afternoon.

On the 15th in Gestrik Helsing and Jempteland, a special air phenomenon has been observed. In the evening at 7 o'clock in the West a sun appeared, about 4 feet in Diameter, which for 2 Minutes long was spinning around. It gave a bright light as on the brightest afternoon, and then it suddenly, with some sloshing sound, disappeared from the eye behind the horizon within a second. An hour later, half an hour before the Moon's emergence, two different rainbows in the East have shown themselves.

Original text plus clipping in Dutch:

Den 15 passato in Gestrik Helsing en Jempteland een bijzonder Luchtverschijnsel geobserveerd is geworden. 's Avonds ten 7 uren werd in het Westen ene zon gezien, houdende omtrent 4 voet in haar schijnbare Diameter, welke 2 Minuten lang zich omwentelde, een zo helder licht als op den helderste Middag gaf, en vervolgens met enig geklater na de Kimmen (Horizon) toeschoot en eensklaps uit het Oog verdween. Een uur daaraan, en wel een halfuur voor het opkomen der Maan, hebben zich twee verscheidene regenbogen in het Oosten te gelijk vertoont.

Source: Oprechte Haerlemsche courant, 12 April 1759
1759 zweden vreemd licht UFO1