CIA plays a strange role in UFO research

ufo124 October 1994, Ufos defy our vision on current technology.

According to US congress followers, the CIA playing a strange role. AMSTERDAM - The slide shows above a hilly landscape a beautifully carved metal like bowl with a kind of crown on it. "A real ufo or false, the decision is yours," reads the triumphant commentary of the Briton George Wingfield, and admiring murmur is heard among his 700 listeners in Krasnapolsky, Amsterdam, no doubt possible, this is an Unidentified Flying Object.

UFO conference of the foundation Contact Network International (CNI), the largest ever held in Europe, a room full of attentive listeners, including a large number of men, hears lectures on topics such as crop circles, pyramids, the sphinx like face in a mountain range on Mars, and 'free energy'.

Crop circles

Wingfield shows one after another evidence of the existence of ufos of which there have recently been noticed a great deal above Limburg (Dutch province) and the mysterious crop circles caused by these objects roll across the screen. Proof in the form of mostly translucent or black disks that, according to him, represent ufos. Dozens of slides with crop circles have to convince the last doubter. Their forms are varied and artistic: ordinary circles, circles with spirals, circles in the shape of an eye, a flower or a triangle, circles that resemble an insect and circles that are connected to each other by lines.

There are also fake circles, Wingfield must admit. Next follows a slide from the two elderly men Doug Bower and Dave Chorley from Southampton. A few years ago this duo surprised the world with their story. For years they had been working every summer at least once a week to construct their perfect crop circles. "They were only out for publicity," reads the commentary of the speaker. Asked about the scientific value of the meeting, co-organizer John Kühles talks in quick succession of a story about withholding information by NASA, the economic importance of energy companies and unused super technology. "UFOs defies our vision on existing technology," he says. "That revolutionary technology is being withheld. Do you know that there are worldwide annually 70.000 UFO reports investigated by UFO experts and intelligence services? By the way, only ten percent of people who have seen a UFO take the trouble to report it. The rest says, I do not want to be labelled. At this congress people can tell their story.

"One of those stories is told by a 40-year-old Amsterdammer, who calls himself R. Sterreveld, who had his first experience with a UFO at the age of 5. Driving with his parents about a Canadian prairie, he saw a dish-shaped object on the ground, no, his parents had not seen the thing, the second time was around 1977, Above the Amsterdam Central Station he even saw two. "For about ten minutes they flew their playful circles around and over each other. I never heard anything about it and never read that they were also perceived by others. The last time was in the vicinity of Haarlem. With my boat I was in the Spaarne, and while I was reading a book at night, it suddenly appeared. I saw a large, shining object with a kind of porthole, it was a few hundred meters long, it flew over the Spaarne in the direction of the Noordzeekanaal and then back again. "Sterreveld only tells his story when he has the press card seen, because the mistrust of the press among the UFO experts is great. "Journalists should listen better to what is being told," says Kühles. "Everything we explain is going to get twisted in the media.

Backpack

The CIA also plays a strange role in the UFO world according to many conference participants. Wingfield gives some examples of this. He shows a slide of a group of people, among whom he himself. "And do you see that other man there? That is an agent of the CIA. I met him at a UFO congress in Washington. It is striking how much interest there is in the CIA and other intelligence services for these kinds of subjects. Next slide. "And that gentleman with a backpack is Mr. Schnabel. That man has worked for the CIA. keep that in mind."

Original text plus clipping in Dutch:

CIA speelt volgens congresgangers een vreemde rol 'Ufos tarten onze visie op huidige technologie' AMSTERDAM - De dia toont boven een heuvellandschap een fraai bewerkte metaalachtige schaal met een soort kroontje erop. „Een echte ufo of vals, de beslissing is aan u," luidt het triomfantelijke commentaar van de Brit George Wingfield. Onder zijn 700 toehoorders in het Amsterdamse Krasnapolsky klinkt bewonderend gemompel. Geen twijfel mogelijk, dit is een Unidentified Flying Object. De zaterdag gehouden ufo-conferentie van de stichting Contact Network International (CNI), wordt de grootste genoemd die ooit in Europa plaatsvond. Een zaal vol aandachtige luisteraars, onder wie opvallend veel mannen, hoort lezingen aan over onderwerpen als graancirkels, piramides, het sfinxachtige gezicht in een gebergte op Mars, 'vrije energie', ufo aandrijvingstechnieken en het leven na de dood.

Graancirkels

Wingfield laat het ene na het andere bewijs over het bestaan van ufos - waarvan er de laatste tijd opvallend veel boven Limburg worden 'gesignaleerd' - en de door deze objecten veroorzaakte mysterieuze graancirkels over het scherm rollen. Bewijzen in de vorm van veelal doorschijnende of zwarte schijven vlekken die volgens hem ufos voorstellen. Tientallen dia's met graancirkels moeten de laatste twijfelaar overtuigen. De vormen ervan zijn gevarieerd en kunstig: gewone cirkels, cirkels met spiralen, cirkels in de vorm van een oog, een bloem of een driehoek, cirkels die op een insect lijken en cirkels die met lijnen aan elkaar zijn verbonden.

Er zijn ook nep cirkels, moet Wingfield toegeven. Volgt een dia van de twee bejaarde mannen Doug Bower en Dave Chorley uit Southampton. Enkele jaren geleden verraste dit duo de wereld met hun verhaal. Jarenlang waren zij elke zomer minstens eens per week 's nachts bezig geweest hun perfecte graancirkels te construeren. „Ze waren alleen maar uit op publiciteit," luidt het snerende commentaar van de spreker.

Gevraagd naar de wetenschappelijke waarde van de bijeenkomst draait mede-organisator John Kühles in rappe bewoordingen een verhaal af over achtergehouden informatie van de Nasa, het economisch belang van energiemaatschappijen en ongebruikte supertechnologie. „Ufos tarten onze visie op de bestaande technologie," stelt hij vast. „Die revolutionaire technologie wordt achtergehouden. Weet je dat er wereldwijd jaarlijks 70.000 ufo meldingen worden onderzocht door ufo deskundigen en inlichtingendiensten? Trouwens: slechts tien procent van de mensen die een ufo hebben gezien, neemt de moeite het te melden. De rest zegt: ik kijk wel uit, ik wil geen stempel op m'n kop. Op dit congres kunnen de mensen hun verhaal kwijt.

Een van die verhalen wordt verteld door een 40-jarige Amsterdammer, die zich R. Sterreveld noemt. Zijn eerste ervaring met een ufo had hij op 5-jarige leeftijd. Rijdend met zijn ouders over een Canadese prairie zag hij een schotelvormig object op de grond staan. Nee, zijn ouders hadden het ding niet gezien. De tweede keer was omstreeks 1977. Boven het Amsterdamse Centraal Station zag hij er zelfs twee. „Ongeveer tien minuten lang vlogen ze hun speelse rondjes langs en over elkaar. Nee, nooit iets over gehoord en nooit gelezen dat ze ook door anderen waren waargenomen." De laatste keer was in de omgeving van Haarlem. „Met mijn boot lag ik in het Spaarne. Terwijl ik 's nachts een boek lag te lezen, verscheen er plotseling een fel licht. Ik zag een groot, lichtend voorwerp met een soort patrijspoorten. Het was wel een paar honderd meter lang. Langzaam vloog het over het Spaarne richting Noordzeekanaal en vervolgens weer terug."Sterreveld vertelt zijn verhaal pas als hij even de perskaart heeft gezien, want het wantrouwen jegens de pers onder de ufo kenners is groot. „Journalisten moeten beter luisteren naar wat er verteld wordt," meent ook Kühles. „Alles wat wij verklaren, komt verdraaid in de media terecht.".

Rugzak

Ook de CIA speelt volgens veel congresgangers een vreemde rol in het ufo-wereldje. Wingfield geeft daarvan enkele voorbeelden. Hij laat een dia zien van een groepje mensen, onder wie hij zelf. „En ziet u die andere man daar? Dat is een agent van de CIA. Ik ontmoette hem op een ufo-congres in Washington. Het is opvallend hoeveel belangstelling er bij de CIA en andere inlichtingendiensten bestaat voor dit soort onderwerpen. Volgende dia. „En die heer met rugzak is meneer Schnabel. Die man heeft gewerkt voor de CIA. Prent u die beelden maar goed in uw geheugen."

Source: Limburgsch dagblad, 24 October 1994.

24 10 1994 ufo en cia