UFO Hermanstad Germany 1792

ufo17 April 1792, Hermanstadt UFO.

HERMANSTAD, the 24th of February. Yesterday one saw here one of the most remarkable electrical phenomena. In the evening at 7 o'clock, with a fine hunting snow, there were small white and blue flames falling into the tower of the great Lutheran church, shortly afterwards the whole top of the tower was occupied with the light, also a clear cracking sound was heard.

The flames moved with the wind and against the wind. Lastly, the light also caught itself on the top of the tower, which is heavily covered with sheet of metal, the top of the tower showed itself in bright sheen. At half past eight it stopped snowing, and with this the phenomenon also disappeared. The top of the tower of the Roman church, on which there is a metal cross, the same phenomenon appeared, but a little later, because it is not as high. It is very likely that the clouds have a similar effect on the top of the towers seen at electrical machines.

Original text plus clipping in Dutch:

HERMANSTAD, den 24 February. Gisteren zag men hier een der merkwaardigste elektrisch verschijnsels. Des avonds te 7 uur, bij ene fijne jachtsneeuw, vertoonden zich aan den appel* (top der toren) van den toren der grote Luterse kerk kleine witte, in het blauwachtige vallende vlammen, en kort daarop werd de gehele top van de toren werd daarmede bezet, waarbij men tevens een zeer duidelijk geknap hoorde. De vlammen bewogen zich en namen met den wind toe en af. Ten laatsten vatte het licht zich ook aan den koker van den top der toren, die sterk me blik beslagen is, en top der toren en koker vertoonden zich in heldere glans. Te half 8 hield het op met sneeuwen, en hiermede verdween ook het verschijnsel. Op de top van den toren der Roomse kerk, op welken een metalen kruis staat, vertoonde zich hetzelfde verschijnsel, doch een weinig later, door den dezelve niet zo hoog is. Het is zeer waarschijnlijk, dat de appel der toren bij de daar over zwevende wolken eenzelfde dienst doen, welke de knop van den leider aan het elektrische werktuig verricht.

* Appel: Een ui (ook wel: peer of appel) is een spits toelopende, bolvormige bekroning van een toren.

Source: Hof courant, 7 April 1792.
1792 duitsland vreemd verschijnsel UFO