The problem of the flying disks

ufo114 July 1947, Small silver colored planes that flew quickly or UFO.

In our previous issue we said that a reader had seen flying disks above Paramaribo (Suriname). After our publication, we spoke to other people who persisted, that it were not disks but planes. A soldier on Kwatta said it was three small silver colored planes that flew quickly. We received a similar message from an expert person who was in Lelydorp and saw the three "things", he also believed that they were planes. We returned to our first reporter Mr. H. van Sprang and he assured us that what he saw were not planes.

In America people are still looking for the solution of the mystery, according to some it has to do with projectiles, tested by American scholars and are radio controlled. According to others, the "things" are fast jet aircraft (jet propelled planes). What one views as a clear disk could be the reflected light of the wings. In the meantime, the flying disks have also been seen in Sydney (Australia).

Original text plus clipping in Dutch:

In ons vorige nummer vermeid den wij, dat een lezer van ons blad die vliegende schijven had gezien boven Paramaribo. Na de verschijning van ons blad spraken wij andere personen die volhielden, dit het geen schijven waren maar vliegtuigen. Een militair die op Kwatta was, zeide dat het drie kleine zilverkleurige vliegtuigen waren, die snel overvlogen. Een soortgelijk bericht ontvingen wij van een deskundig persoon, die op Lelydorp was en de drie „dingen" zag. Hij was ook van meening, dat het vliegtuigen waren. Wij wenden ons toen tot onzen eersten berichtgever den heer H. van Sprang en hij verzekerde ons dat hetgeen hij zag, geen vliegtuigen waren.

In Amerika zoekt men nog altijd naar de oplossing van het mysterie. Volgens sommigen heeft het te doen met projectielen, die door Amerikaansche geleerden langs radiographischen weg worden gecontroleerd. Volgens andere zijn de "somethings" snelle straalvliegtuigen (jet propellied planes) Hetgeen men als een heldere schijf aanziet zou het teruggekaatste licht van de vleugel tanks zijn. Intusschen heeft men de vliegende schijven ook gezien in Sydney (Australië).

Source: De West Suriname, 14 juli 1947.
14 07 1947 Vliegende schijvenvliegtuigen of niet