Belgium Bruges UFO

ufo114 August 1845, Two disks seen in the sky.

From Bruges (Belgium) is reported, in the evening of the eighth this monththat by the canal that runs to the town Ghent, a luminous air phenomenon has been seen on the horizon, it had the shape of two suns resting on top of each other, surrounded by a rainbow. It spread a light just as the moon in its first quarter. The farmers related the phenomenon to things, such as the diseases of the potatoes.

Original text plus Dutch clipping:

Uit Brugge meldt men, dat in deszelfs nabijheid aan het kanaal van die stad naar Gent, in den avond van den 8 dezer, aan den horizon een lichtgevend lucht verschijnsel is gezien, de gedaante hebbende van twee op elkander rustende zonnen, door de kleuren van den regenboog omgeven. Het verspreidde een licht even als de maan bij het eerste kwartier. De Snuggere landlieden brachten het verschijnsel met vele dingen in verband, onder anderen met de ziekten der aardappelen.

Source: Nieuwe Rotterdamsche courant, 14 Augustus, 1845.
1845 08 14 two disks in the sky