Flying disk seen in Colchester England

ufo121 November 1801, It had the shape of a perfectly round brilliant disk.

In the last part of October, an air phenomenon was seen at Colchester, which has already been noticed several times before severe hurricanes and other sky disturbances in the atmosphere are taking place. It looked like a gleaming fireball that suddenly ran from the south to the north over the city.

It seemed, to the eye, as if it had emerged from behind the disk of the moon, which was shining in her full glory at that moment, when it disappeared for a few minutes behind a cloud. At the first moment, when this phenomenon occurred, it had the shape and shine of a perfectly round brilliant disk. The light, which it spread, seemed to give the object a green color. It was followed by a shining stripe, which was more and more prolonging, until finally swallowed up the whole main object. In the meantime, there is reason to believe that the phenomenon was not as far away as it seemed at first, parts of the fiery tail felled on the house of a Miller in the circumference of Bury St Edmunds and set it on fire. Within no time the fire was spreading and only they could save a small part of there belongings from the fire.

Original text plus Dutch clipping:

In het laatst van oktober heeft men te Colchester een dier lucht verschijnsel gezien, welke men reeds meermalen heeft opgemerkt, voor hevige orkanen en andere ontroeringen in den dampkring voorafgaande. Een glansrijke vuurbal liep plotseling van het zuiden naar het noorden over de stad. Zij scheen voor het oog, als ware zij van achter de schijf der maan, die op dat ogenblik in haar vollen luister glinsterde, te voorschijn gekomen, en verdween vervolgens gedurende enige minuten achter een wolk. Op het eerste ogenblik, toen dit verschijnsel zich vertoonde, had het de gedaante en glans van een volkomen ronde schitterende schijf. Het licht, het welk dezelve, verspreidde, scheen aan de voorwerpen een groene kleur te geven. Zij werd gevolgd door een lichtende streep, welke, zich meer en meer verlengende, eindelijk het gehele hoofdlichaam inslokte. Intussen heeft men reden om te geloven, dat het verschijnsel zich op verre na zo hoog niet in den dampkring bevond, als hetzelve zich voor het gezicht scheen te vertonen, want een gedeelte van de vurige streep of staart, op het huis van een Molenaar in den omtrek van Bury-Sint-Edmund gevallen zijnde, stak hetzelve in brand, en verteerde het met zoveel snelheid, dat men ternauwernood een gering gedeelte van het huisraad aan de vlammen heeft kunnen ontrukken.

Source: Bataafsche courant, 21 November 1801.
1801 11 21 UFO clasical news clipping