Aliens mapping the Earth

ufo112 October 1954, Leading astronomers in East Africa.

A surprising and uncomfortable statement has been made about the "flying saucers" by one of the most prominent astronomers in East-Africa, the vice-president of: the Astronomical Association of Kenya, G. Duncan Fletcher, after receiving several reports that both Europeans, as Africans and Asians, have observed various types of objects in the air: immobile, buzzing along the horizon with color changes white to red and blue and green; elliptically shaped with elongated protrusions from both ends.

The first reports came from Dar-es-Salam, the capital of Tanganyika on the coast of the Indian Ocean, and were followed shortly thereafter by sightings Mombasa, Kampala and Nairobi. In Nairobi the police station was called by Residents, they had seen flying saucers circling above the suburbs of the city. More than one police car, which were broadcast on the calls, reported that they had followed a mysterious bright objects in the sky. Two Europeans at the International airports have followed such an object for some time by a viewer.
 
Fletcher himself reports the observation of an unknown shining object from his well-equipped observatory in Nairobi. He says: "It was about 7:40 PM, and I had four visitors. To the east, and very low above the horizon, a great light appeared in the sky that had no connection whatsoever with any astronomical object, or with the lights of the airport or aircraft, who had just landed. The height I estimated 2,000 feet, the object remained motionless when it was observed before it prevailed, and radiated a bright orange light. This turned into a bright yellow light, "the object rose and then dropped several times, before entering the clouds.
 
An encouraging fact that stands out in the reports of various people is that the unknown flying objects are increasingly being observed. He states: "Presumably visitors from outside our earth are busy observing and mapping our earth , in which they have recently devoted particular attention to East-Africa. Flying objects apparently favor the inhabitants of this planet. All reports show that they draw a map of every part of the earth.
 
Life on other planets
Several reasons, according to Fletcher (and quotes Dr. F. Hoyle, professor of astro-physics at Cambridge). can be mentioned to defend the assumption that there are more planets in the universe. on which life would be possible. This life will probably differ a lot from what we know on earth. Where on Earth we need oxygen to stay alive, it is possible that life on other planets is guaranteed by other elements. Whatever the form and appearance of the beings who man the strange objects, one day they will ground their machines on earth and try to come into contact with earthly man.
Original text plus Dutch clipping:

Onbehagelijke vermoeden van astronoom Aarde wordt in kaart gebracht door niet aardse wezens. Een verrassende en onbehagelijke uitspraak is gedaan over de „vliegende schotels" door één der meest vooraanstaande astronomen in O-Afrika, de vice president' van: de astronomische vereniging van Kenia, G. Duncan Fletcher, na het binnenkomen van verscheidene rapporten, dat zowel Europeanen, als Afrikanen en Aziaten hebben verscheidene soorten voorwerpen in de lucht waargenomen: onbeweeglijke; die langs' de horizon zoemden met kleurveranderingen wit naar rood en blauw en groen; elliptisch van vorm lang gerekt met opstaande uitsteeksels van beide einden, enz.

De eerste meldingen kwamen van Dar-es-Salam, de hoofdstad van Tanganyika aan de kust van de Indische Oceaan, en werden kort daarop gevolgd door waarnemingen Mombassa, Kampala en Nairobi. In de laatst genoemde stad werden politiebureau opgebeld door Inwoners, dat ze vliegende schotels hadden gezien, die boven de buitenwijken der stad rondcirkelende. Meer dan een politie auto, die op de oproepen werden uitgezonden, rapporteerden dat zij de koers hadden gevolgd van geheimzinnige heldere voorwerpen in de lucht. Twee Europeanen op het Internationale vliegvelden hebben zo'n voorwerp door een kijker geruime tijd gevolgd.

Fletcher zelf rapporteert de waarneming van een onbekend lichtend voorwerp vanuit zijn goed uitgerust observatorium in Nairobi. Hij vertelt: "Het was ongeveer 19.40 uur, en ik had vier bezoekers. In oostelijke richting, en zeer laag boven de horizon, verscheen een groot licht aan de hemel, dat geen enkel verband had met enig astronomisch voorwerp, of met de lichten van het vliegveld of van de toestellen, die zojuist waren geland. De hoogte schatte ik 2.000 voet, het voorwerp bleef onbeweeglijk toen het voor het heerst werd waargenomen, en straalde een helder oranje licht uit Dit ging over in een helder geel licht, het " voorwerp rees en daalde dan weer enkele malen, alvorens in de wolken te verdwijnen.

Een bemoedigend feit, dat in de rapporten van diverse personen opvalt, Is dat de onbekende vliegende voorwerpen in toenemende mate worden waargenomen. Hij verklaart: „Vermoedelijk zijn bezoekers van buiten onze aarde bezig met observaties en het in kaart brengen van onze aarde, waarbij zij de laatste tijd hun bijzondere aandacht hebben gewijd aan O-Afrika. Vliegende voorwerpen blijkbaar de bewoners van deze planeet gunstig gezind zijn. Uit alle rapporten valt de gevolgentrekking te maken, dat zij elk deel van de aarde in kaart brengen.

Leven op andere planeten.

Verscheidene redenen, aldus denkt Fletchcr (en hij haalt daarbij pan dr F. Hoyle, prof. in de astro-physica in Cambridge). kunnen genoemd worden om de veronderstelling te verdedigen, dat er meer planeten in het heelal zijn. waarop leven mogelijk zou zijn. Dit leven zal vermoedelijk wel veel verschillen van dat zoals wij dat op aarde kennen. Waar wij op aarde zuurstof nodig hebben om in leven te blijven is het mogelijk dat het leven op andere planeten door andere elementen wordt gewaarborgd. Hoe ook de vorm en het voorkomen moge zijn van de wezens, die de vreemde voorwerpen bemannen, eens zullen zij hun machines op aarde aan de grond brengen en trachten in contact te komen met de aardse mens.

Source: De Locomotief, 12 Oktober 1954.
12 10 1954 buitenaardse make wereldkaart