Flying saucer "expert" still sees them flying

ufo1

20 May 1964, Ken Arnold, stands strong against media.

BOISE (UPI) - The pilot Ken Arnold from Boise in the US state of Idaho is probably world champion in observing unidentified objects, known as "flying saucers". Arnold saw his first flying saucer 17 years ago when he was in charge from a rescue team to an airplane that had crashed at Rainier Mountain in Washington, US, and has since seen dozens of them, he says, not only seeing them but also chasing them.

Arnold claims to have films from a group of such "vibrant green objects that circled around him in tree height in Northern California".

Arnold receives 30 to 35 letters a week from observers of flying saucers from around the world. These letter writers believe that Arnold is the only person they can turn to. Their friends, neighbors and the publicity media just makes fun of them. "Newspapers have made the observations of these flying objects a subject of sensation," says Arnold. I don't like to be fooled. But that happens to me. The press has repeatedly made a fool of me.

Jumping dishes

Arnold is the first man to have report space phenomena. The day after he had seen the objects at the Rainierberg, the pilot described them to journalists "as dishes that jumped over the water."

Arnold stated in an interview that a reward of 5000 US dollars was promised for the discovery of the lost pilot. He did not receive the money, but since then he has written books and articles about his specialty, the flying saucers.

He has become the authority of the exclusive flying saucer association. He said the Air Force should adopt a more scientific attitude towards more than 8,000 sightings since June 24, 1947. "This subject is useful and cannot be ridiculed. These things, whatever they may be, are there, whether we like it or not. People have seen them for more than six centuries.

laughed at?

What do you think happens when our astronauts end up on another planet and are laughed at, just like so many people on Earth are laughing with the flying saucers? "Arnold said that most of the flying saucers look like" vibrating objects, in green colors. They are very fast but can stop abruptly. They have no wheelhouse or wings. They vary in shape from saucers to eggs."

Arnold says he has never seen people in the objects. "It is remarkable that there are 300-year-old drawings of these objects that look exactly the same as the drawings made by the pilots for the intelligence service of the air force or for the central intelligence service".

Original text plus Dutch clipping:

BOISE (UPI) - De piloot Ken Arnold uit Boise in de Amerikaanse staat Idaho is waarschijnlijk wereldkampioen van de waarnemers van niet geïdentificeerde voorwerpen, beter bekend als „vliegende schotels". Arnold zag 17 jaar geleden zijn eerste vliegende schotel toen hij aan het hoofd stond van een reddingsploeg naar een vliegtuig, dat was neergestort bij de Rainierberg in de Amerikaanse staat Washington. Sindsdien heeft hij er dozijnen gezien, zegt hij. Hij heeft ze niet alleen gezien, maar ze ook achtervolgd.

Arnold beweert films te hebben van een groep van dergelijke „trillende groene voorwerpen, die op boomhoogte rond hem cirkelden in Noord Californië".

Arnold ontvangt 30 tot 35 brieven per week van waarnemers van vliegende schotels uit de gehele wereld. Deze briefschrijvers geloven dat Arnold de enige persoon Is tot wie zij zich kunnen wenden. Hun vrienden, buren en de publiciteitsmedia lachen hen alleen maar uit. „Kranten hebben de waarnemingen van deze vliegende voorwerpen tot een onderwerp van sensatie gemaakt," zegt Arnold. Ik houd er niet van om voor gek te worden gezet. Maar dat gebeurt met mij. De pers heeft mij herhaaldelijk voor aap gezet.

Springende schotels

Arnold is de eerste man die ruimteverschijnselen heeft gemeld. De dag nadat hij de voorwerpen bij de Rainierberg had waargenomen beschreef de piloot deze tegenover journalisten „als schotels die over het water sprongen".

Arnold verklaarde in een vraaggesprek dat er een beloning van 5000 Amerikaanse dollars was uitgeloofd voor de ontdekking van de verongelukte piloot Hij heeft het geld niet ontvangen, maar sindsdien boeken en artikelen geschreven over zijn specialiteit, de vliegende schotels.

Hij is d autoriteit geworden van de exclusieve vliegende schotel-vereniging. Hij zei dat de luchtmacht een meer wetenschappelijke houding jegens de meer dan 8000 waarnemingen sinds 24 juni 1947 zou moeten aannemen. „Dit onderwerp is nuttig en men mag er niet mee spotten. Deze dingen, wat ze ook zijn mogen, zijn er, of we het leuk vinden of niet. Mensen hebben ze al meer dan zes eeuwen gezien.

Uitgelachen?

Wat denkt u dat er gebeurt als onze ruimtevaarders op een andere planeet terecht komen en worden uitgelachen, net zoals er zoveel mensen op de aarde lachen met de vliegende schotels?" Arnold vertelde dat de meeste van de vliegende schotels er uit zien als „trillende voorwerpen, in groene kleuren. Ze zijn heel erg vlug maar kunnen abrupt stoppen. Ze hebben geen stuurhut of vleugels. Ze variëren in vorm van schotels tot eieren".

Arnold zegt dat hij nooit mensen in de voorwerpen heeft gezien. „Het is merkwaardig dat er 300-jaar oude tekeningen bestaan van deze voorwerpen die er precies hetzelfde uit zien als de tekeningen, die de piloten hebben gemaakt voor de inlichtingendienst van de luchtmacht of voor de centrale inlichtingendienst".

Source: Friese koerier, 20 Mei 1964.
25 05 1964 UFOs piloot Ken Arnold