Was this a UFO crash in Indonesia?

ufo18 October 1883, From Salatiga (Indonesia).

Yesterday afternoon around 5:30 pm, a beautiful sky phenomenon moved over our hometown, a meteor, which was easy to recognize, even in daylight, on the long shining tail that he dragged behind him. After a few moments moving with a great speed, it burst into a blow, much like that of a gunshot fired at a relatively short distance, the reverberation of which was heard for some time.

Many people imagined that the Merapi (volcano) was following the example of the Krakatau (volcano Australia) and were already frightened, luckily for no reason, although there was reason to do so due to the unpleasant rumors about the Merapi the last days reported in the newspapers.

The drought here is particularly bad again in the last few days, and the heat sometimes debilitating even at this height. No rain, to the great disadvantage especially of the coffee gardens, who suffer a lot in the eastern monsoon.

Original text plus Dutch Clipping:

Uit Salatiga, 4 Oct. 1883. (Part. Corresp.) Gisteren middag omstreeks 5:30 ure bewoog zich over onze woonplaats een prachtig lucht verschijnsel, een meteoor, die zelfs bij daglicht aan den langen lichtende staart, dien hij achter zich aansleepte, gemakkelijk was waar te nemen. Na enige ogenblikken zich met grootte snelheid te hebben voortbewogen, spatte hij uiteen met een slag, veel gelijkende op dien van een op betrekkelijk korten afstand gelost kanonschot, waarvan de nagalm zich geruime tijd deed horen.

Zeer vele mensen verbeeldden zich dat de Merapi (vulkaan) het voorbeeld van den Krakatau (vulkaan Australiƫ) ging volgen en begonnen zich reeds beangst te maken, gelukkig zonder reden, hoewel daartoe wel aanleiding bestond ten gevolge der minder aangename geruchten, die omtrent de Merapi de laatste dagen in de dagbladen zijn voorgekomen.

De droogte is hier de laatste dagen weer bijzonder erg, en de warmte zelfs op deze hoogte somwijlen afmattend. Van regen nog geen quaestie, tot groot nadeel vooral der koffietuinen, die in dezen Oostmoeson zeer veel te lijden hebben.

Source: Java Bode, 8 oktober 1883.

1883 10 08 UFO crash Indonesia